#define method_response_stringify   vortex_xml_rpc_method_response_stringify
 

Alias definition for vortex_xml_rpc_method_response_stringify.