typedef struct _XmlRpcMethodResponse XmlRpcMethodResponse
 

Abstraction to represent a method response object.