#define method_response_stringify   vortex_xml_rpc_method_response_stringify